چوبهای 117*26D5که مشابه چوب 117*26 ساده می باشند فقط با تفاوت اینکه در آن شیارهای موازی وجود دارد که هم به زیبایی آن می افزاید و هم برای استفاده در کف و دور استخر، شیارهای موجود در آن از سر خوردن جلوگیری به عمل می آورد.