شاسی کشی آهن جهت اجرای ترمووود

  •  جهت شاسی کشی آهن برای زیرسازی ترمووود از قوطی 40*20 و یا 40*40 استفاده میشود.
  • انتخاب ارتفاع قوطی بستگی به فضا و وزنی دارد که بر روی ترمووود قرار خواهد گرفت.
  • معمولا جهت شاسی کشی آهن بابت اجرای نما از قوطی 40*20 و برای کف از قوطی 40*40 اسفاده می شود .
  • فواصل بین قوطی ها برای اجرای نما معمولا به صورت میانگین 50 سانتی متر می باشد .
  • فواصل بین قوطی ها برای اجرای کف معمولا به صورت میانگین 30 تا 40 سانتی متر می باشد .
  • اصولا علت اجرای شاسی کشی آهن تنظیم شیب محیط می باشد.
  • به هنگام نصب تایل ترمووود نیازی به اجرای شاسی کشی آهن نیست.
  • در صورت عدم اجرای شاسی کشی آهن برای ایجاد تراز میبایست از خود گروه اجرایی قبل از شروع به کار اجرای چوب تاییدیه لازم را داشت .
  • معمولا جهت اجرای شاسی کشی آهن برای زیرسازی ترمووود الویت به استفاده از قوطی 40*40 میباشد چرا که به علت ضخامت بالاتر به هنگام جابه جایی و نصب کمتر از دیگر ضخامت ها دچار ضرب دیدگی و تاب خواهد شد .